Op De Wiekslag proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij het niveau van kinderen. We streven ernaar om het adaptief onderwijs zoveel mogelijk te realiseren. Adaptief wil zeggen: er wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen.

We werken hierbij vanuit het leerstofjaarklassensysteem waarbij wordt gedifferentieerd op drie niveaus: de korte- , de basis- en de verlengde instructie.

De methodes zijn het uitgangspunt van waaruit gewerkt wordt aan de schoolse vaardigheden. De ontwikkeling van de kinderen wordt systematisch door de leerkracht bijgehouden. Alle gegevens worden opgenomen in een leerlingvolgsysteem (Parnassys).

Tijdens de groepsbespreking worden leerlingen besproken door de leerkracht en de Intern Begeleider. 
Kinderen die niet zo goed mee kunnen komen krijgen oefenstof aangeboden op hun eigen niveau. Voor goed lerende en hoogbegaafde leerlingen is op school voldoende verdiepende en uitdagende leerstof aanwezig om aan de behoefte van deze kinderen te voldoen.

Onze school staat in principe open voor alle kinderen en krijgt vanuit het ministerie extra faciliteiten voor een kind met een handicap. Het kan voorkomen dat we in nauw overleg met de ouders een kind naar een school voor speciaal onderwijs verwijzen. Dit gebeurt als er meer nodig is dan interne en externe hulp.

Wij streven ernaar dat kinderen zich veilig voelen en dat ze vertrouwen hebben in zichzelf, in elkaar en in de leerkracht. Op die manier ontstaat er een klimaat waarin de eigen persoonlijkheid vorm kan krijgen. Naast onderwijs houdt onze school zich ook bezig met opvoeding. Het leren omgaan met normen en waarden, het leren samenwerken en het dragen van eigen verantwoordelijkheden zijn tevens doelen van de school.

Meer informatie staat in het zorgstructuurplan dat als download beschikbaar is. ​Deze kunt u hier downloaden.

Onze school heeft in samenwerking met het samenwerkingsverband IJssel|Berkel een schoolondersteuningsprofiel opgesteld, hierin wordt uitgelegd welke ondersteuning De Wiekslag kan bieden.

Mijn kind

Klik hier om naar het nieuws uit de groepen te gaan.

Like ons ook op Facebook