Over de MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een verplicht inspraakorgaan dat voor de helft door en uit ouders en voor de helft door en uit personeelsleden wordt gekozen. De MR is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen en mag over al deze aangelegenheden voorstellen doen. Er wordt ongeveer eenmaal per zes weken vergaderd. De schooldirecteur is altijd bij deze vergaderingen aanwezig. De vergaderingen zijn openbaar. Ouders mogen bij deze vergaderingen aanwezig zijn.

In de MR van De Wiekslag hebben de volgende personen zitting:
Vanuit de ouders: Martine Spithout (voorzitter) en Elise Koopman-Marsman.
Vanuit het personeel: Anne Dommerholt en Dennis Wesselink. Nicole Schaaps zal als directeur een deel van de vergaderingen bijwonen.

Rechten en plichten

De MR heeft over veel zaken instemmingsrecht of adviesrecht. Als voorbeeld het schoolplan. In dit plan wordt het beleid van de school voor de komende jaren vastgelegd. Hierover heeft de MR instemmingsrecht. En over de jaarlijkse begroting heeft de MR weer adviesrecht.

De vertegenwoordigers van de ouders en het personeel hebben niet over alle onderwerpen dezelfde bevoegdheden. Als een onderwerp vooral het belang van de ouders betreft, bijvoorbeeld bij de vrijwillige ouderbijdrage of de schoolgids, dan heeft alleen de oudergeleding instemmingsrecht. Anderzijds heeft de personeelsgeleding weer exclusief instemmingsrecht over bijvoorbeeld het formatieplan.

GMR

De Wiekslag is onderdeel van Stichting Archipel. In deze stichting zijn de scholen voor openbaar, primair en speciaal onderwijs uit de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen verenigd. Voor alle onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn wordt de medezeggenschap verzorgd door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dennis Wesselink, Martine Spithout maken namens de school deel uit van de GMR. Namens Archipel Kinderopvang heeft Simone Das zitting in de raad.

Voor meer informatie over de GMR klik hier.

Contact met de achterban

Het is erg belangrijk dat de MR de achterban goed informeert en voeling houdt met wat leeft onder de ouders en het personeel. Daarom schrijft de oudergeleding met regelmaat in de nieuwsbrief (W2D) een verslag voor de ouders. Ook schuift één van de MR-vertegenwoordigers van de ouders waar nodig aan bij de vergaderingen van de ouderraad.

De MR is bereikbaar via mr.dewiekslagvoorst@archipelprimair.nl.

Mijn kind

Klik hier om naar het nieuws uit de groepen te gaan.

Like ons ook op Facebook