Documenten

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument voor de komende periode van twee jaar, (2024-2025). Hierin zijn de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd. Het omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Geïnteresseerd in de grote lijnen van het plan? Download het overzicht hier. Het gehele schoolplan is in te zien op school.

Jaarplan

In het jaarplan kunt u de missie, visie, identiteit en doelstellingen van de school voor het komende jaar, (2023-2024) vinden. Deze doelen komen voort uit het meerjarenplan van de school.

Bent u geïnteresseerd in het jaarplan van onze school? Deze kunt u hier downloaden.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in de schoolgids.

De actuele schoolgids kunt u hier downloaden.
 

Tevredenheidsonderzoek


In 2022 is er een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder ouders en leerlingen. 
De belangrijkste resultaten kunt u hier vinden.

 

 

Definitieve inspectierapport

In 2016 is de onderwijsinspectie bij ons op bezoek geweest. Hier kunt u het inspectierapport vinden.

Zorgstructuurplan

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Het zorgstructuurplan kunt u hier downloaden.

Beleid sociale veiligheid

In het kader van sociale veiligheid heeft stichting Archipel een beleid opgesteld voor het gebruik van de methode kanjertraining. Het beleidsstuk kunt u hier downloaden. 

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. 
Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag.

Het pestprotocol van De Wiekslag kunt u hier downloaden.

Informatie voor ouders kunt u hier downloaden.

Communicatieplan

Communicatie is ontzettend belangrijk. In het communicatieplan kunt u vinden waarover wij communiceren, op welke manier en met welk doel wij dit doen. Het communicatieplan van 2023-2024 kunt u hier downloaden.

protocol toelating, schorsing en verwijdering:

In het protocol toelating, schorsing en verwijdering wordt uitgelegd welke regels er gelden omtrent het toelaten, schorsen en eventueel verwijderen van een leerling. Het protocol kunt u hier downloaden.

 

Formulieren

Aanmeldingsformulier

Heeft u een zoon of dochter die dit of volgend schooljaar vier jaar wordt, meld uw kind dan nu reeds aan. Ook als u een ouder kind wilt aanmelden dan kan dat vanzelfsprekend met dezelfde formulieren. Deze kunt u hier downloaden. Print beide formulieren en vul ze zo volledig mogelijk in en stuur ze op naar De Wiekslag. Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de directeur en de intern begeleider. 

Aanvraag extra verlof

Er zijn situaties waar buiten de normale schoolvakanties om verlof nodig is.
Het bijbehorende formulier kunt u hier downloaden. 

 

 

Mijn kind

Klik hier om naar het nieuws uit de groepen te gaan.

Like ons ook op Facebook